VC2: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thành công tốt đẹp
Ngày 03/04/2014
Số lần xem: 54557

Chiều 28/03/2014, tại Hội trường Tòa nhà Vinaconex 2, Công ty CPXD số 2 - Vinaconex (Mã chứng khoán: VC2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh, Giám đốc Công ty thành viên, các Đội trưởng - Chủ nhiệm công trình và có sự tham gia của 110 cổ đông, đại diện cho 9.940.063 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.
 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CPXD số 2
 
Đại hội đã nhất trí bầu:
Đoàn Chủ tịch gồm có:
1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch đoàn
2. Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT Công ty
3. Ông Trần Đăng Lợi - Ủy viên HĐQT Công ty
4. Ông Lò Hồng Hiệp - Ủy viên HĐQT Công ty
5. Ông Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT Công ty
 
Đoàn thư ký gồm:
1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Trưởng đoàn
2. Ông Mai Trung Đức - Thành viên
 
Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Khắc Hải - Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi: Chính phủ vẫn duy trì các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô (thắt chặt chi tiêu, đầu tư công...). Lãi suất ngân hàng mặc dù được điều chỉnh giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay để thi công các công trình. Thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng... Trước những khó khăn đó, Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết và nâng cao năng lực quản lý, phản ứng nhanh trước các diễn biến của thị trường để đề ra quyết sách kịp thời, hợp lý. Đồng thời, luôn kiên định mục tiêu đã đặt ra và quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động như: thực hành tiết kiệm, cơ cấu lại tổ chức nhân sự, áp dụng mô hình quản lý bán tập trung... Nhờ đó, trong năm 2013, Công ty đạt được những kết quả SXKD như sau:
 
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Kế hoạch năm 2013
Thực hiện năm 2013
Tỷ lệ TH
so với KH
1.
Tổng giá trị SXKD
932.619
719.233
77%
2.
Tổng doanh thu
751.284
604.569
80%
3.
Lợi nhuận trước thuế
16.000
16.196
101%
4.
Tỷ lệ cổ tức
10%
10%
100%
5.
Khấu hao TSCĐ
14.000
9.816
70
6.
Đơn giá tiền lương (đồng / 1.000 đồng Doanh thu)
278
278
100%
 

Ông Nguyễn Khắc Hải - Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo
về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
 
Năm 2014 được nhận định là năm còn nhiều khó khăn, với định hướng xây lắp làm nòng cốt, chú trọng hiệu quả sản xuất, tập trung dự án có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định, đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh bất động sản, chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa trong điều hành sản xuất tập trung, tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành phù hợp điều kiện Công ty, đẩy nhanh quá trình quyết toán và thanh lý các hợp đồng đã hoàn thành, tập trung, quyết liệt thu hồi công nợ tồn đọng các công trình. Qua đó, Công ty CPXD số 2 xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch với quan điểm tăng trưởng hợp lý và phù hợp với tình hình kinh tế như sau:
 
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Thực hiện năm 2013
Kế hoạch năm 2014
1.
Tổng giá trị SXKD
719.233
854.040
2.
Tổng doanh thu
604.569
653.400
3.
Lợi nhuận trước thuế
16.196
20.150
4.
Tỷ lệ cổ tức
10%
12%
5.
Khấu hao TSCĐ
9.816
7.300
6.
Đơn giá tiền lương (đồng / 1.000 đồng Doanh thu)
278
300
 
Tiếp theo, Đại hội đã được nghe ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua bản Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2009-2014 và Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014.
 

Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua bản báo cáo của HĐQT
 
Các đại biểu đã được nghe Báo cáo về của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2009-2014 và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014 cũng như các nội dung nghị sự cần được thông qua tại Đại hội, đó là:
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS
- Tờ trình thông qua các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư bất động sản
- Tờ trình thông qua khoanh nợ đối với các khoản nợ quá hạn
- Tờ trình thông qua thực hiện tái cấu trúc tài chính của các đơn vị thành viên, thoái vốn của Công ty đã đầu tư vào các công ty khác
- Tờ trình thông qua mua lại các cổ phần lẻ của các cổ đông trên thị trường chứng khoán để làm cổ phiếu quỹ
 
Đại hội đã tiến hành bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:
Đại hội đã nhất trí bầu:
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm có:
1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh
2. Ông Vũ Quý Hà
3. Ông Trần Đăng Lợi
4. Ông Lò Hồng Hiệp
5. Ông Nguyễn Khắc Hải
 
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm có:
1. Ông Đặng Thanh Huấn
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Mã Thế Điệp
 
Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Họp phiên thứ nhất và nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Đạt tỷ lệ 5/5 phiếu = 100%
Trưởng Ban kiểm soát: Ông Đặng Thanh Huấn - Đạt tỷ lệ 3/3 phiếu = 100%
 

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
 

Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội
 
Các cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội
 
Ông Vũ Quý Hà - Tổng Giám đốc TCT Vinaconex, đại diện cổ đông lớn đã biểu dương những thành tích và đánh giá cao những thành quả, năng lực của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty đã vượt qua khó khăn trong năm 2013, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Sang năm 2014, ông Vũ Quý Hà mong muốn Ban Lãnh đạo Công ty có các biện pháp hữu hiệu, tập trung tăng khả năng cạnh tranh như nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu áp dụng công nghệ thi công hiện đại, xác định thế mạnh để tập trung đầu tư. Ông tin tưởng năm 2014, Công ty sẽ tiếp tục phát triển và sẽ được tạo cơ hội để Công ty tham gia vào các dự án của Tổng Công ty. Qua đó, thể hiện Công ty là một trong những công ty nòng cốt, định vị được vị trí và vai trò xứng đáng của Công ty trong Tổng Công ty Vinaconex.
 

Ông Vũ Quý Hà - Tổng Giám đốc TCT Vinaconex phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Nghị quyết được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vào hồi 17 giờ ngày 28/03/2014 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
Đại hội đã thành công tốt đẹp, khẳng định sự tin tưởng, sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng Quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Qua đó, Ban lãnh đạo Công ty CPXD số 2 tự tin và quyết tâm xây dựng Công ty phát triển bền vững theo đúng định hướng và sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đã đề ra.
 

Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.