Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2012
Ngày 11/10/2012
Số lần xem: 18779

>> Danh sách tài liệu hướng dẫn Thi đua Khen thưởng năm 2012

I.          CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

-      Nghị định số:39/1012/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

-     Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

-       Quy định khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” định kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 000264/2011/QĐ – VP ngày 30/5/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX.               

Tổng công ty đã upload toàn bộ các các tài liệu nêu trên lên trang web của Tổng công ty tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn/thidua để các đơn vị biết, truy cập và tải về để có cơ sở triển khai thực hiện.

II.        HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2012:

Căn cứ vào:

-       Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

-      Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-       Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-      Nghị định số:39/1012/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

-     Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

-       Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (“Quy chế 34”);

-       Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQ ngày 13/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX;

-       Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” thường niên được ban hành kèm theo Quyết định số 0710/2010/QĐ-HĐQ của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX;

-       Quy định khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” định kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 000264/2011/QĐ – VP ngày 30/5/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX.

         Tổng công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bình xét các danh hiệu thi đua và báo cáo đề nghị khen thưởng thường niên năm 2012 về Tổng công ty theo các nội dung sau đây:

A.        ĐỐI VỚI LẬP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG CỜ THI ĐUA VÀ DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC NĂM 2012:

Các hình thức khen thưởng:

-     Cờ thi đua của Chính phủ;

-    Chiến sỹ thi đua toàn quốc (gửi kèm bản sao giấy chứng nhận CSTĐ ngành Xây dựng 02 lần liên tục ngay trước năm đề nghị).

-     Cờ thi đua của Ngành Xây dựng;

Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn khen thưởng cờ thi đua được quy định tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34 đính kèm) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 2A, 2B).

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34 đính kèm);

3) Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “CSTĐTQ” và tập thể được đề nghị khen thưởng Cờ thi đua Xuất sắc, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) gửi kèm đĩa mềm (theo mẫu số 1 & số 2 của Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 đính kèm).

4) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách (đến tháng 11 của năm đề nghị) đối với những tập thể có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (theo biểu mẫu số 4 đính kèm) (đối với Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua Bộ Xây dựng) (đối với đơn vị đề nghị Cờ thi đua -Thủ trưởng đơn vị đề nghị tặng CSTĐTQ, đối với khen cao của tập thể, của cá nhân là Giám đốc hoặc KTT);

5) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo mẫu số 5 đính kèm); 

6) Biểu chấm điểm (cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua Ngành Xây dựng) (theo phụ lục số 5 của Quy chế 34 đính kèm);

7) Hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về các mặt hoạt động trên địa bàn (riêng đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Cờ thi đua Chính phủ).

Địa chỉ và thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 05/11/2011 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Unicode” cỡ chữ 11 và gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com).

B.       ĐỐI VỚI LẬP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2012:

1.         Đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Tổng công ty:

a.         Lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng khen:

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân;

-     Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

-     Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (gửi kèm bản sao giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở 03 năm liên tục ngay trước năm đề nghị).

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34 đính kèm) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 2A, 2B đính kèm);

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34 đính kèm);

3) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng gửi kèm file mềm (Biểu mẫu số 6, 7 đính kèm);

4) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo Biểu mẫu số 5 đính kèm);

5) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3 đính kèm).

b.  Lập hồ sơ báo cáo và đề nghị Tổng công ty khen:

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Lao động tiên tiến.

-    Chiến sỹ thi đua cơ sở.

-     Tập thể Lao động tiên tiến.

-     Giấy khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân.   

-     Khen thưởng danh hiệu “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012, “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu” năm 2012, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” năm 2012.

-     Khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” năm 2012.

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại (i) Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, (ii) Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQ ngày 13/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX, (iii) Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” thường niên được ban hành kèm theo Quyết định số 0710/2010/QĐ-HĐQ của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX  và (iv) Quy định khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” định kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 000264/2011/QĐ – VP ngày 30/5/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Thi đua Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan của Tổng công ty như sau:

+ Đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng (i) Lao động tiên tiến, (ii) Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, (iii) Tập thể lao động tiên tiến và (iv) Bằng khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34 đính kèm) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 2A, 2B đính kèm);

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34 đính kèm);

3) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng ký và ghi rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) gửi kèm file mềm (theo mẫu số 2 của Quy chế 34);

4) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo Biểu mẫu số 5 đính kèm);

5) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3 đính kèm);

+ Đối với hình thức khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” 2011:

6) Phiếu tham gia bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu (theo Mẫu 01 đính kèm) kèm theo Biểu chấm điểm đối với các đơn vị, cá nhân đề nghị khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu (theo các phụ lục 01, 02, 03 của Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” đính kèm);

7) Danh sách bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” (theo Mẫu 02 đính kèm);

+ Đối với hình thức khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” năm 2011:

8) Phiếu giới thiệu cá nhân đề nghị xét “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” thường niên (theo mẫu số 5 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

9) Báo cáo đánh giá thành tích đối với cá nhân được đề nghị xét thưởng xét “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 6 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

10) Biểu chấm điểm đối với cá nhân được đề nghị đề nghị xét thưởng xét “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 7 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

11) Biên bản họp bình xét của đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng trong đó có từ ít nhất từ 60% cán bộ nhân viên đơn vị trở lên cho ý kiến đồng ý với việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét thưởng (theo mẫu số 8 đính kèm);

2.         Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

Hồ sơ và nội dung báo cáo như của các đơn vị hạch toán độc lập, riêng danh sách Lao động tiên tiến báo cáo đầy đủ như khối các Phòng Ban Tổng công ty.

3.         Đối với các Ban chức năng  Tổng công ty:

a.         Lập danh sách đề nghị Bộ Xây dựng khen:

Các hình thức và danh hiệu khen thưởng:

-     Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân;

-    Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Chỉ xét quy mô các Ban chức năng, không xét đến các phòng, tổ, đội trong Ban chức năng);

-     Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (Phô tô gửi kèm giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở 03 năm liên tục ngay trước năm đề nghị).

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

1) Danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 1A, 1B kèm theo);

2) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, gửi kèm đĩa mềm (Báo cáo thành tích tập thể lao động xuất sắc, CSTĐ ngành XD theo mẫu số 6, 7 kèm theo);

3) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3 đính kèm);

b.       Lập danh sách đề nghị Tổng công ty khen:

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Lao động tiên tiến.

-     Chiến sỹ thi đua cơ sở.

-     Tập thể Lao động tiên tiến.

-     Giấy khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân.   

-     Khen thưởng danh hiệu “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu”, “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” năm 2012, và

-     Khen thưởng danh hiệu “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” năm 2012.

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại (i) Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, (ii) Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQ ngày 13/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX, (iii) Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” thường niên được ban hành kèm theo Quyết định số 0710/2010/QĐ-HĐQ của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX và (iv) Quy định khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” định kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 000264/2011/QĐ – VP ngày 30/5/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định của Tổng công ty như sau:

+ Đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng (i) Lao động tiên tiến, (ii) Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, (iii) Tập thể lao động tiên tiến và (iv) Bằng khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân:

1) Danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 1A, 1B đính kèm);

2) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng gửi kèm file mềm (Biểu mẫu số 6, 7 đính kèm);

+ Đối với hình thức khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” 2012:

3) Phiếu tham gia bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” năm 2011 (theo Mẫu 01 đính kèm) kèm theo Biểu chấm điểm đối với các đơn vị, cá nhân đề nghị khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu (theo các phụ lục 01, 02, 03 của Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” đính kèm);

4) Danh sách bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu”, “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” năm 2011 (theo Mẫu 02 đính kèm).

5) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3 đính kèm);

+ Đối với hình thức khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” năm 2012:

6) Phiếu giới thiệu cá nhân đề nghị xét “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” thường niên (theo mẫu số 5 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

7) Báo cáo đánh giá thành tích đối với cá nhân được đề nghị xét thưởng xét “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 6 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

8) Biểu chấm điểm đối với cá nhân được đề nghị đề nghị xét thưởng xét “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 7 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

9) Biên bản họp bình xét của đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng trong đó có từ ít nhất từ 60% cán bộ nhân viên đơn vị trở lên cho ý kiến đồng ý với việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét thưởng (theo mẫu số 8 đính kèm);

Địa chỉ và thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 15/12/2012 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Unicode” cỡ chữ 11 và gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com)

C.        ĐỐI VỚI LẬP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG CAO:

Các hình thức và Tiêu chuẩn khen thưởng cao: Theo quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Hồ sơ:  Hồ sơ gồm có:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34 đính kèm) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị;

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34 đính kèm);

3) Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng ký và ghi rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) gửi kèm đĩa mềm (theo biểu mẫu hướng dẫn của Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ) (Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng AHLĐ cho tập thểcá nhân).;

4) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách tới năm đề nghị đối với những tập thể có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị và Kế toán trưởng (theo biểu mẫu số 4 đính kèm);

5) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo mẫu số 5 đính kèm); 

6) Hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về các mặt hoạt động trên địa bàn (riêng đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, và đối với tập thể và cá nhân là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị).

Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 01 /03/2013 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Unicode” cỡ chữ 11 và gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com).

Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần phối hợp với Văn phòng Tổng công ty để được hỗ trợ, giúp đỡ theo đầu mối sau đây:

-        Đ/c Nguyễn Đăng Tế – Phó Chánh Văn phòng TCT

-        ĐTDĐ: 0983054245

Ghi chú:

-        Sau thời gian được quy định trên đây, đơn vị nào không nộp hồ sơ khen thưởng, Tổng công ty sẽ không xét thi đua cho đơn vị đó.

-        Văn phòng đã upload toàn bộ các hướng dẫn thi đua, các quy định về thi đua khen thưởng và các biểu mẫu báo cáo có liên quan lên trang web của Tổng công ty. Các đơn vị có thể truy cập tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn/thidua

Tổng công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn các đơn vị để chỉ đạo tốt việc tổng kết, xét chọn đề nghị khen thưởng đúng đối tượng tiêu chuẩn và báo cáo về Tổng công ty đúng thời gian quy định.   

Trân trọng,


Các tin khác:
» Logo Vinaconex (19/12/2019)
» Trường mầm non Lý Thái Tổ tuyển sinh năm học 2018-2019 (18/05/2018)
» Quy chế người đại diện vốn Tổng công ty CP Vinaconex ban hành ngày 9/1/2015 (23/01/2015)
» Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu năm 2014 (22/01/2015)
» Hệ thống cấp nước sạch Sông Đà - Hà Nội (16/07/2014)
» Tình hình tài chính của Vinaconex cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm trước (17/08/2012)
» THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ (04/04/2012)
 
Tổng số truy cập: 104837561
Hôm nay: 20607
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2020 VINACONEX JSC. All rights reserved.