Vinaconex Logo
   

BAN ĐẦU TƯ

 
Phó Giám đốc Phụ trách: NGUYỄN MINH THẮNG
 
Trình độ chuyên môn:  
Điện thoại: (84-4) 62849240
Email: thangnm@vinaconex.com.vn 
 
 
 

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty về định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty trong lĩnh vực đầu tư.

2. Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, trung và dài hạn của Tổng Công ty; xây dựng nhu cầu nguồn vốn đầu tư hàng năm; Đánh giá tình hình hoạt động đầu tư của Tổng công ty hàng tháng/quý/năm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Là đầu mối trong công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới. Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và của Tổng công ty.

4. Công tác quản lý quá trình chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng các Dự án đầu tư của Tổng Công ty:

 • Chủ trì, xây dựng và lập phương án kinh doanh, phương án đầu tư của dự án.

 • Tổ chức thẩm tra, thẩm định các hồ sơ tài liệu đầu tư dự án; phân tích rủi ro, hiệu quả kinh tế của dự án từ đó đúc rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.

 • Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác triển khai dự án bao gồm: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của Tổng Công ty.

 • Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty trong công tác quản lý chi phí đầu tư bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, hợp đồng xây dựng, tạm ứng và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình của dự án.

5. Công tác quản lý các dự án đầu tư của các Công ty con, Công ty thành viên liên kết:

 • Hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc định hướng đầu tư của các Công ty con, Công ty thành viên liên kết.

 • Hỗ trợ các đơn vị thành viên về thủ tục đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư của các Công ty thành viên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và của Tcty.

 • Chủ trì và tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty trong việc thỏa thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận phê duyệt dự án đầu tư của các Công ty con, Công ty thành viên liên kết theo đúng quy chế quản lý và phân cấp đầu tư của Tổng Công ty.

6. Công tác quản lý các dự án sau đầu tư: tổng hợp và đánh giá tình hình khai thác vận hành dự án; đúc rút những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý vận hành Dự án sau đầu tư v.v. ...

 • Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty trong công tác quản lý khai thác, sử dụng và vận hành dự án sau đầu tư (bao gồm vận hành, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu…) đối với các dự án của Tổng Công ty.

 • Là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các đơn vị quản lý được Tổng Công ty thuê hoặc ủy quyền quản lý khai thác các sản phẩm sau đầu tư. Tham mưu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các sản phẩm bất động sản cho thuê của Tcty.

 • Phối hợp với Ban Xây dựng trong công tác sửa chữa và bảo trì các sản phẩm bất động sản của Tổng Công ty đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ.

 • Lập Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, từ đó đúc rút, đánh giá và cảnh báo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư đưa Dự án vào vận hành khai thác sử dụng.

 

 
Tổng số truy cập: 94670409
Hôm nay: 15436
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.