ࡱ> ;=:q` bjbjqPqP 4"::&p p p p $  $Wh:!( " ( ( : +[|||( 8 |( ||| &qikp L|tq0|J"||$ "# |; O  ::l  ( ( ( ( Mu s 10: Bo co thnh tch ngh tng thng theo t thi ua hoc theo chuyn (cho tp th, c nhn) N V CP TRN N V NGH -------CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc --------------Tnh (thnh ph), ngy & . thng & . nm & . BO CO THNH TCH ngh tng thng & (1) I. S lc c im, tnh hnh n v (2) - Tn n v ngh khen thng: - a im tr s chnh: II. Thnh tch t c: Bo co thnh tch phi cn c vo mc tiu (nhim v), cc ch tiu v nng sut, cht lng, hiu qu & c ng k trong t pht ng thi ua; cc bin php, gii php t c thnh tch xut sc, mang li hiu qu kinh t, x hi, dn u phong tro thi ua; nhng kinh nghim rt ra trong t thi ua &  " 0 2 & . R T | R ׯq`L`L`L```L`L`L`L&hX hS5CJOJQJ\^JaJ hX hSCJOJQJ^JaJ hX h#CJOJQJ^JaJh#CJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JaJ hS6CJOJQJ]^JaJ&hX hS6CJOJQJ]^JaJ&hS<hS5CJOJQJ\^JaJ hS5CJOJQJ\^JaJ.jh#CJOJQJU^JaJmHnHu2 ( ~l$dx$If[$a$gdSdx$If[$gdSSkd$$If0 #n 622 l4a$dx$If[$a$gdS $dx[$a$gdS l( * . T R $dx$If[$a$gdS $dx[$a$gdS $dx[$a$gdSSkdp$$If0 #n 622 l4a Th trng n v cp trn trc tip nhn xt, xc nhn (K, ng du)Th trng n v (3) (k, ng du) Xc nhn ca cp trnh khen (k, ng du) Ghi ch: - (1): Ghi hnh thc ngh khen thng. Ch p dng cc hnh thc khen thng thuc thm quyn ca B, ngnh, a phng; trng hp xut sc, tiu biu mi ngh Th tng Chnh ph tng thng C thi ua ca Chnh ph, Bng khen ca Th tng Chnh ph hoc trnh Th tng Chnh ph ngh Ch tch nc tng thng Hun chng. - (2) i vi c nhn ghi r: h v tn (b danh), ngy, thng, nm sinh; qu qun, ni thng tr; ngh nghip, chc v, n v cng tc & - (3): i vi c nhn: k v ghi r h, tn. Mu s 10 Dnh cho tp th, c nhn pr6>Njlz~h|3h#h#OJQJ^Jh7(h#OJQJ^Jh#5OJQJ^Jh7(h#5OJQJ^JhS&hX hS6CJOJQJ]^JaJ&hX hS5CJOJQJ\^JaJU hX hSCJOJQJ^JaJ8:>PZPPC $dx[$a$gdS dx[$gdS@kdP$$If#H$622 l4a$dx$If[$a$gdSSkd$$If0#V622 l4a fjl$a$gd# dx[$gdS $dx[$a$gdS 21h:pS/ =!"#$% n$$If!vh5n 5#vn #v:V 65n 522 l4 n$$If!vh5n 5#vn #v:V 65n 522 l4 n$$If!vh55V#v#vV:V 655V22 l4 X$$If!vh5H$#vH$:V 65H$22 l4 @@@ SNormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No List%%("opqr*DnFkln00000 0 0 0 0 0 0000000000 0 0 00 0 00000000@00I00oklK00K00hK00K00K00K00K00K00K00K00 2I00I000000 (  8@( H # B S ?%Tt l _*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ | !"&'+,2378;<?@CDHIMNTUWY\]`adfhim *,-1267=GIJNORSWY]^bcfgipstwxz{}~ !%&),./3489;<ABEFJKOPSTWY\]abfhlmqruvz{  "#'(+-0158:<@ADFIJPQTUW]_aefinqrvwz{~  "(),-1257;<@ADEGHLMPQVW\]`aeflmopstwx{|  "#'*.057:;?ADEIKNOUVY[_`fhlmoqtuwx|}37 DItw33333|3S#rFkl@qq qqUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"qh]s_s a24 2qHX)?S2mMu s 10: Bo co thnh tch ngh tng thng theo t thi ua hoc theo chuyn (cho tp th, c nhn)sonpcsonpcOh+'00<LXdt  Mẫu số 10: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)sonpcNormalsonpc2Microsoft Office Word@G@Kik@j]ik՜.+,0 hp hwww.MegaSoftvn.net Mẫu số 10: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân) Title !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry Fqik>Data 1TableWordDocument4"SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q