Vinaconex Logo
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 của Tổng công ty Vinaconex (30/07/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2018 (30/07/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018 của Tổng công ty Vinaconex (26/04/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2018 (26/04/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) (30/03/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán) (30/03/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 của Tổng công ty Vinaconex (29/01/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2017 (29/01/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017 của Tổng công ty Vinaconex (30/10/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2017 (30/10/2017)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 (30/08/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2017 của Tổng công ty Vinaconex (28/07/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2017 (28/07/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017 của Tổng công ty Vinaconex (28/04/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2017 (28/04/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) (29/03/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán) (29/03/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2016 (25/01/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2016 của Tổng công ty Vinaconex (25/01/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2016 (28/10/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2016 của Tổng công ty Vinaconex (28/10/2016)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2016 (26/08/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016 của Tổng công ty Vinaconex (29/07/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2016 (29/07/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 của Tổng công ty Vinaconex (28/04/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2016 (28/04/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) (30/03/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) (30/03/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2015 của Tổng công ty Vinaconex (20/01/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2015 (20/01/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2015 của Tổng công ty Vinaconex (16/11/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2015 (16/11/2015)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2015 đã được soát xét (29/08/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2015 của Tổng công ty Vinaconex (14/08/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2015 (14/08/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015 của Tổng công ty Vinaconex (14/05/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2015 (14/05/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) (31/03/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) (31/03/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2014 của Tổng công ty Vinaconex (13/02/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2014 (13/02/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2014 (14/11/2014)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2014 đã được soát xét (29/08/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014 của Tổng công ty Vinaconex (14/08/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2014 (14/08/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2014 của Tổng công ty Vinaconex (15/05/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2014 (15/05/2014)
 • Giải trình chênh lệch số liệu trên Báo cáo tài chính 2013 trước và sau kiểm toán (07/04/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) (31/03/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) (31/03/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2013 của Tổng công ty Vinaconex (14/02/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2013 (14/02/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2013 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2013 (14/11/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty (29/08/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013 của Tổng công ty Vinaconex (15/08/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II/2013 (14/08/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013 của Tổng công ty Vinaconex (15/05/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2013 (14/05/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) (01/04/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) (01/04/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2012 của Tổng công ty Vinaconex (18/02/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2012 (18/02/2013)
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế Quý III/2012 (20/11/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2012)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2012 (12/11/2012)
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 và các giải trình (30/08/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2012 của Tổng công ty Vinaconex (15/08/2012)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2012 (01/08/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I củaTổng công ty VINACONEX (19/05/2012)
 • Báo cáo tài chính quý I/2012 của Công ty mẹ Vinaconex (25/04/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 (10/04/2012)
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Tổng công ty Vinaconex (06/04/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV /2011 (20/02/2012)
 • Báo cáo tài chính Quý IV/2011 Công ty mẹ (02/02/2012)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV/2011 (20/01/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2011 của Tổng công ty Vinaconex (21/11/2011)
 • Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2011 của Tổng công ty Vinaconex (25/10/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 (29/08/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II-2011 (19/08/2011)
 • Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2011 (16/08/2011)
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (24/07/2011)
 • Văn bản của Vinaconex giải trình về việc lợi nhuận Quý I/2011 chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận quý I/2010 (21/05/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 của VINACONEX năm 2011 (21/05/2011)
 • Báo cáo tài chính Quý 1 Công ty Mẹ VINACONEX năm 2011 (25/04/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2010 của Tổng công ty CP VINACONEX (đã kiểm toán) (09/04/2011)
 • Báo cáo tài chính 2010 của Công ty mẹ VINACONEX (đã kiểm toán) (07/04/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2010 của Vinaconex (21/02/2011)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (25/01/2011)
 • Báo cáo tài chính Hợp nhất Qúy 3 năm 2010 chưa kiểm toán (30/11/2010)
 • Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2010 của Công ty mẹ Vinaconex (25/10/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2 quý đầu năm 2010 đã soát xét (30/08/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2010 của Vinaconex (19/08/2010)
 • Báo cáo tài chính soát xét quý II/2010 của Công ty mẹ Vinaconex (17/08/2010)
 • Báo cáo tài chính quý II/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (27/07/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2010 của Vinaconex (10/05/2010)
 • Báo cáo tài chính quý I/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (28/04/2010)
 • Văn bản Vinaconex gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chậm nộp Báo cáo tài chính quý I năm 2010 (26/04/2010)
 • Công bố thông tin một số nội dung liên quan Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 được kiểm toán (19/04/2010)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 của Vinaconex (12/04/2010)
 • Thông báo về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Vinaconex (03/02/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2009 của Vinaconex (02/02/2010)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2009 của Công ty Mẹ Vinaconex (22/01/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III-2009 và 9 tháng đầu năm 2009 của Vinaconex (26/10/2009)
 • Báo cáo tài chính Quý III-2009 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2009 của Công ty mẹ Vinaconex (21/10/2009)
 • Thông tin thêm về KQ SXKD trong Báo cáo tài chính hợp nhất Vinaconex (08/08/2009)
 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý II-2009 của Vinaconex (06/08/2009)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng Công ty Vinaconex quý I năm 2009 (28/04/2009)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng Công ty VINACONEX 2008 (11/04/2009)
 • Thông báo về việc thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2008 của Công ty mẹ VINACONEX (17/12/2008)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2008 của Vinaconex (16/02/2009)
 • Báo cáo Tài chính Tổng Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty quý III năm 2008 (21/10/2008)
 • Báo cáo Tài chính Tổng Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2008 (14/08/2008)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng Công ty VINACONEX 2005-2007 (18/03/2009)
 • TIN NỔI BẬT
 • Giải bóng đá Vinaconex cup 2018: Thể lệ, phân chia bảng, lịch thi đấu và kết quả
 • Thể lệ, lịch thi đấu các giải thể thao - văn hóa - văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty
 • Lễ Tổng kết và trao giải các môn thể thao trong nhà VINACONEX 2018
 • Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chỉ định Ủy viên Ban chấp hành, chuẩn y Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020
 • Lễ bế mạc Giải bóng đá Vinaconex Cup 2018
 • Lễ giới thiệu Dự án Bohemia Residence
 • Hội nghị giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy và, Phó Bí thứ Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2015 – 2020
 •  
  Tổng số truy cập: 81370018
  Hôm nay: 26360
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.